Parking

Tablica-PARKING-TYLKO-DLA-KLIENTOW-tabliczka-znak_edited.jpgCennik:
  • pierwsza 1 godzina – bezpłatna po okazaniu dowodu zakupu z aktualną godziną

  • kolejne godziny postoju – 2,00 zł

  • każda rozpoczęta godzina dla osób nie będących Klientami Galerii –  5,00 zł 

Parking czynny 24/7.

Regulamin Parkingu Galerii Rondo Center

§1.

1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z Parkingu będącego własnością firmy „Nowopol” : ul Biecka 1, 38-300 Gorlice, zwanym dalej „Zarządcą”

2. Parking jest parkingiem prywatnym, nie jest strzeżony i jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Galerii Rondo Center

3. Pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna dla klientów Galerii po okazania dowodu zakupu z aktualną datą; opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 2,00 zł 

4. Wszystkie pozostałe samochody parkujące podlegają opłacie parkingowej w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę.

§2.

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu Parkingu.

§3.

1.Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień

 3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub czasie nie funkcjonowania Parkingu.

§4.

 Na terenie Parkingu:

1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.),

2. 0bowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:

– pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe ora inne podobne materiały I substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.

– pojazdów pełniących funkcję obwoźnych sklepów jeżeli ich calem byłoby prowadzenie działalności handlowej na Parkingu (za wyjątkiem sytuacji, gdy taka działalność jest prowadzona za zgodą i wiedzą Zarządcy Parkingu)

4. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt na czas dłuższy, niż 5 minut oraz dzieci bez opieki.

5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§5.

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu,  jak również rzeczy w ich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów osób korzystających z Parkingu.

§6.

1. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

§7.

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.

2. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z Parkingu określonych niniejszym „Regulaminem” za przednią szybą pojazdu pozostawiona zostanie informacja „parkowanie w miejscu niedozwolonym” oraz telefon kontaktowy. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł blokada zostanie usunięta przez operatora Parkingu. Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów przez kierowcę spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji celem podjęcia czynności służbowych.

3. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu korzystający z Parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Zarządcę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z Parkingu.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.)

§8.

Na terenie Parkingu zabronione jest: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, niszczenie urządzeń, naprawianie pojazdów, mycie, odkurzanie pojazdów, tankowanie pojazdów, używanie otwartego ognia, parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wyciek, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach cieczy chłodzącej, oleju itp., działanie niezgodne z przepisami BHP i PPO, zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu, prowadzenie handlu obwoźnego, obnośnego, rozprowadzanie prospektów i ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych bez pisemnej zgodny Zarządcy Parkingu.